BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Thursday, May 20, 2010

REFLEKSI KENDIRI

Refleksi Sebagai Seorang Pelajar DPLI,UKM

10 bulan bukanlah satu tempoh masa yang cukup untuk menjadi seorang guru yang terbaik. Namun tempoh itu telah memberikan dan mengajar saya apa yang dimaksudkan dengan dunia pendidikan. Dalam tempoh 10 bulan telah meninggalkan 1001 kenangan dan pengajaran khususnya dari aspek kurikulum dank ko-kurikulum dalam diri sebagai seorang pendidik. Sekiranya dilihat dari aspek kurikulum, terdapat beberapa subjek yang berkaitan telah diajarkan secara terpisah. Contohnya, psikologi pendidikan, pentaksiran, penaksiran, kajian tindakan, sukan, falsafah pendidikan, teknologi, sekolah dan masyarakat, dan beberapa subjek lain. Biar pun subjek-subjek tersebut diajarkan secara terpisah, namun ilmu-ilmu tersebut saling berkaitan dan sangat membantu saya semasa menyelesaikan tugasan dan juga semasa praktikum. Semasa menyelesaikan sesuatu tugasan, saya tidak hanya terikat dengan ilmu-ilmu yang diajarkan dalam subjek tersebut. Sebaliknya saya juga perlu menghubungkaitankan dengan ilmu-ilmu dalam subjek lain bagi menghasilkan satu hasil tugasan yang terbaik. Begitu juga sepanjang tempoh latihan mengajar saya. segala ilmu dan teori-teori yang telah dipelajari telah diintergrasikan dan diaplikasikan dengan baik. Sebagai contohnya, dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran saya telah memilih, mengingtergasikan teori, kaedah dan teknologi yang sesuai dengan tahap dan keperluan para pelajar saya. Intergrasi ilmu adalah sangat membantu dalam sesuatu tugasan dan pengajaran. Saya perlu lebih belajar agar dapat mengaplikasikan dan mengintergrasikan ilmu yang telah dipelajari secara maksimum.


Begitu juga dari aspek ko-kurikulum. Saya juga telah banyak belajar dalam tempoh tersebut. Terdapat pelbagai aktiviti ko-kurikulum yang telah dijalankan dalam tempoh 10 bulan berada dalam DPLI,UKM. Saya dapat merasakan perubahan yang berlaku dalam diri saya sendiri, sama ada dari aspek jasmani, emosi, rohani, sosial, dan intelek. Jika dilihat dari aspek jasmani, saya merasakan saya mampu menjadi seorang guru yang lebih berdisiplin dalam mengajar tubuh badan saya untuk bergerak pada waktu yang telah ditetapkan. Dari aspek emosi, saya mengakui bahawa saya menjadi seorang yang lebih sabar dan tabah dalam menghadapi sesuatu perkara. Sifat sabar dan tabah ini secara tidak langsung dapat membendung sifat mudah putus asa dalam diri saya. Saya lebih yakin dalam setiap yang saya lakukan dan tidak lagi terburu-buru dan terlalu mengikut emosi semata-mata. Perubahan ini adalah baik untuk menjadi seorang guru, kerana guru akan berhadapan dengan pelbagai karenah pelajar dan kesabaran yang tinggi adalah salah satu nilai yang perlu ada dalam diri saya untuk menjadi seorang guru yang akan mendidik para pelajar bekeperluan khas yang memerlukan kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Selain itu, saya juga dapat memupuk sifat kerohanian dalam diri saya, iaitu saya dapat belajar untuk lebih menghormati keperluan orang lain dan melawan sifat hasad dengki melalui kerjasama dalam aktiviti kumpulan yang diadakan sepanjang tempoh 10 bulan saya berada di DPLI,UKM. Keadaaan ini secara tidak langsung dapat menyuburkan lagi sikap sedia berkhidmat dalam mendidik pelajar-pelajar bekeperluan khas. Begitu juga dari aspek intelek. Unsur intelek yang diterapkan dalam program ini bukan sahaja dapat mendedahkan saya dengan dunia pendidikan tetapi juga menggalakkan saya berfikir secara kritis dan kreatif dalam sesuatu perkara berlandaskan segala ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Manakala jika dilihat dari aspek sosial saya juga merasakannya semakin baik. Saya dapat bekerjasama dan saling bantu menbantu antara sesama kami dengan baik. Secara keseluruhan, selain berpeluang mencapai cita-cita sebagai seorang guru, saya juga dapat mendidik fizikal dan jiwa saya agar benar-benar menjadi seorang insan yang bergelar guru.

Friday, December 18, 2009

AKTIVITI KELAS 16 : ANALISIS DATA (KOLOKIUM)

PEMBENTANGAN 1 :
Tajuk :Meningkatkan keberkesanan pengajaran pendidikan Islam dengan menggunakan kaedah perbincangan dan aktiviti kerja kumpulan dalam pembelajaran sirah nabawiyyah dan tamadun Islam
Pembentang: Masitah Abdullah dan Siti Halimah Hasim


PENGUMPULAN DATA:
Pengkaji telah menggunakan 2 kaedah dalam kajian, iaitu pemerhatian dan temu bual. Pemerhatian telah dilakukan ketika proses pengajaran manakala temu bual pula dilakukan secara rawak.


ANALISIS DATA:

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengkaji menganalisis data tersebut dengan menganalisis hasil dapatan pemerhatian dan temu bual yang telah dilakukan secara kuantatif bagi melihat sejauh mana kaedah yang telah dipilih sesuai dengan pengajaran.

KELEMAHAN:

Data yang digunakan tidak dapat mengukur "KEBERKESANAN" seperti mana yang inginkan oleh pengkaji. Hal ini kerana "KEBERKESANAN" tidak boleh diukur.

PENAMBAHBAIKAN:

Data-data untuk kajian seharusnya dikumpulan dan disusun dengan jelas dan kemas agar data dapat dianalisis dengan lebih tepat.

PEMBENTANGAN 2 :

Tajuk: Peranan Soal-Jawab Pelajar Untuk Meningkatkan Penglibatan Dan Minat Pelajar Dalam Subjek Biologi
Pembentang : Rumaizah binti Mohamad dan Elenser anak Uning

PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dibuat dengan melalui soal jawab semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan juga melalui ujian, seperti ujian pra dan ujian pos.

ANALISIS DATA

Penglibatan pelajar dalam kelas dan markah-markah ujian pelajar yang telah dijalankan akan dikumpulkan dan dianalisis. Hasil daripada analisis pencapaian markah pelajar dijadualkan dan dinyatakan dalam bentuk graf.

KEKUATAN ANALISIS DATA

Data dapatan dalam kajian dikumpulkan dan dinyatakan secara sistematik. Tahap pencapaian pelajar dinyatakan dengan jelas melalui jadual dan graf pencapaian.

PENAMBAHBAIKAN:
Data-data untuk kajian seharusnya dikumpulan dan disusun dengan jelas dan kemas agar data dapat dianalisis dengan lebih tepat.

AKTIVITI KELAS 15 : ANALISIS DATA (JURNAL)

AKTIVITI KELAS : AKTIVITI 14 - ANALISIS DATA

Friday, December 11, 2009

AKTIVITI KELAS 11 : TUGASAN 2 JURNAL - PERNYATAAN MASALAH

PERNYATAAN MASALAH DALAM KAJIAN TINDAKAN

Journal 1: Participatory Action Research: Creating and effective prevention curriculum for adolescents in Sub-Western US

oleh M.N Gosin,P.A Dustman,A.E.Drapeau and M.L.Harthun.

Kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana komponen kaedah PAR digunakan untuk mereka satu kurikulum drag resistence strategies untuk pelbagai populasi remaja di US.

Bagaimana mereka melapor pernyataan masalah.

Melalui kajian-kajian lepas dan terkini mengenai keperluan untuk penerapan proses PAR untuk memberi manfaat kepada sekolah.

Journal 2:Using Action Research to Develop Preservice Teachers’ Confidence, Knowledgeand Beliefs about Technology

by Mary Lundeberg, Mark Bergland, Karen Klyczek dan Dan Hoffman.

Tujuan utama kajian ini dilakukan ialah untuk menyiasat sama ada melibatkan guru sains baru/pra-perkhidmatan dalam menilai pembelajaran kolaboratif berdasarkan penggunaan media memberi kesan terhadap kepercayaan mereka mengenai pengintegrasiaan teknologi, membangunkan pengetahuan mereka mengenai kandungan pedagogi yang teknikal dan meningkatkan keyakinan diri mereka untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran.

Bagaimana mereka melapor pernyataan masalah.

Pengkaji melihat guru baru selalu selalu salah konsep yang melibatkan pendidikan melalui teknologi kerana kurang keyakinan diri dan ilmu dalam bidang teknologi. Oleh sebab itu,pengkaji ingin melihat bagaimana pengintegrasian teknologi dapat membantu penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.

JURNAL 3 : Who is Conducting Teacher Research?
oleh:Debbie L.Hahs-Vaughn, (Uni. Of Central Florida), Karen L. Yanowitz (Arkansas State Uni.)
Permasalah dalam kajian ini adalah didapati bilangan guru yang menjalankan kajian itu semakin berkurangan apabila jumlah pelajar semakin ramai.
Bagaimana mereka melapor pernyataan masalah.
Oleh itu, pengkaji telah menguji kajian tindakan ini dengan membina model berkaitan dengan sekolah dan sifat guru itu. Terdapat 3 model yang telah dibentuk oleh pengkaji dalam kajian tersebut, iaitu Model 1 adalah untuk melihat hubungan antara perwatakan guru dan penyelidikan kolaborasi, Model 2 pula melihat kesan pesekitaran sekolah terhadap perwatakan guru untuk model 1, dan model yang terakhir adalah Model 3, iaitu permasalahannya terdiri daripada penyertaan dari golongan jabatan professional dan bagaimana faktor ini memberi kesan yang besar terhadap peyertaan guru dalam membuat penyelidikan

.

AKTIVITI KELAS 13 : TUGASAN 4 MINI KAJIAN TINDAKAN

AKTIVITI KELAS 12 : PEMURNIAN

Pernyataan masalah
Melalui pemerhatian dan kajian lepas didapati pemahaman dan pengetahuan dikalangan pelajar berkeperluan khas mengenai topik-topik tertentu kurang memuaskan. Disebabkan itu ,kami menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual dengan bantuan gambar bagi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka serta menguji kesesuaian kaedah yang digunakan dalam proses P&P.
Tujuan kajian tindakan.
Tujuan kajian ini adalah untuk melihat penambahbaikan yang dapat dilakukan melalui kaedah pembelajaran kontekstual menggunakan gambar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Objektif :
1. Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam topik-topik yang sukar difahami.
2. Membantu pelajar memahami isi pengajaran melalui kaedah pembelajaran kontekstual dengan bantuan gambar